Missie & Visie

Bij woonhuis Zo Mooi Wonen, wonen 12 mensen met een ernstige, matige of lichte verstandelijke beperking. Sommigen hebben daarnaast een lichamelijke beperking of een stoornis in het autistisch spectrum.
Er is geen sprake van een psychiatrische- of gedragsstoornis.

De stichting Zo Mooi Wonen is ontstaan vanuit het initiatief van een ouder. Samen met andere ouders werd een woonvorm bedacht waar hun zoon of dochter met ondersteuning zo zelfstandig mogelijk zou kunnen wonen. Van belang hierbij was dat deze manier van wonen kleinschalig zou zijn.
Begin 2019 wordt het woonhuis “Zo Mooi Wonen” aan de Lindenlaan 51 gerealiseerd.

“Mensen met een beperking hebben recht op een zinvol bestaan”


Mensen met een beperking hebben recht op een zinvol bestaan waarin zij voor zover mogelijk de eigen regie kunnen voeren op alle levensgebieden: wonen, zelfzorg, werk en vrije tijd. Het woonhuis “Zo Mooi Wonen”richt zich op het levensgebied “wonen“.

“Stichting Zo Mooi Wonen” streeft ernaar om voor de bewoners een veilige, vertrouwde en rustige leefomgeving te creëren, waar zij zich thuis voelen.

Bij “Zo Mooi Wonen” wordt uitgegaan van de hulpvraag van de bewoner, waarbij de mogelijkheden bepalend zijn voor de uitvoering. Elke bewoner heeft invloed op invulling van zijn/ haar wensen, kan zelf initiatieven ontplooien, krijgt de kans om uitdagingen aan te gaan en kan zijn/ haar ondersteuning actief vorm geven. Het netwerk van de bewoner wordt hierbij nauw betrokken. Bewoner, ouders en het team van “Zo Mooi Wonen” kijken met elkaar hoe de bewoner het beste - met ondersteuning - kan wonen en wat nodig is om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren.


Vanuit een warme en open belangstelling fungeert de begeleiding als ondersteuner en creëert hiermee een thuis voor de bewoner. Het individueel opgestelde ondersteuningsplan geldt als leidraad voor de ondersteuning en begeleiding. De bejegening bij “Zo Mooi Wonen” is open, bewust, begripsvol en aandachtig. De bewoner krijgt eigen taken en verantwoordelijkheden aangeboden, waardoor hij/ zij succeservaringen op kan doen en zich verder kan ontplooien. Vertrouwen naar elkaar toe speelt hierbij een belangrijke rol.

“Zo Mooi Wonen” biedt professionele ondersteuning

Het team is hiervoor geschoold of volgt een passende opleiding. Daarnaast is elke begeleider in het bezit van een BHV-certificaat. In de contacten met ouders/ verzorgers is een open en kritische houding van belang, waarin op basis van gelijkwaardigheid alle zaken die hun zoon of dochter betreft, besproken worden. Het team handelt zorgvuldig vanuit kennis en ervaring, is loyaal, betrokken, inspirerend en integer. Essentieel in onze houding naar de bewoners zijn respect, vertrouwen en betrouwbaarheid.

Begeleidingswijze

De begeleiding “kent” de bewoners in alle facetten en gaat uit van hun “kunnen”. Naast de zorg voor gezondheid, veiligheid en ontwikkeling weet het team naar behoren om te gaan met de medische aspecten van de bewoners zoals medicatie, autisme, medische zorg, dieet etc.


“Stichting Zo Mooi Wonen” is een non-profitorganisatie
en wordt gefinancierd vanuit PGB en giften.